New Siloking electric feeder set to hit EU markets